ANASAYFA | Seçil Özcan | Cocuk ve Ergen Uzman Pedagog
DAHA FAZLASI

İNGİLTEREDE UYGULANAN

PROGRAMINI ÜLKEMİZE UYARLADIK.

0-1 YAŞ BEBEK BAKIMI ve GELİŞİMİ

ÇOCUKLAR

AYAK İZLERİNİ TAKİP EDER.

ANNE VE BABALARININ

DAHA FAZLASI

Çift ve evlilik ilişkilerinde yaşana uyum sorunları,

çatışmalar, aldatma, boşanma vb sorunların çözümünde.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bir çocuk sahibi olmakla

sorumluluklarınız oluşur.

yaşantınızda yeni rolleriniz,

birlikte aile ve toplun içinde

ANASAYFA 2019-12-19T15:46:54+03:00

Çocuk Pisikolojisi Danışmanlığı

Anne babalar için
0-1 yaş, 1-3 yaş desteği,
oyun terapileri ve danışmanlık

Daha Fazlası

Ergen Pisikolojisi Danışmanlığı

Pisikolaji danışmanlığı ve
testler ile sorunların tespiti
ve çözüm yolları

Daha Fazlası

Aile
Danışmanlığı

Her çocuk ve aile farklıdır
aile içinde ki roller ve
sorumluluklar

Daha Fazlası

Çift ve Evlilik Danışmanlığı

Çift ve evlilik ilişkilerindeki
yaşanan uyum sorunları,
çatışmalar vb sorunlar.

Daha Fazlası

Çocuğunuzun
özel yetenekleri
olabilir.

TEST METOTLARIMIZ

ZEKA TESTLERİ • NÖROPSİKOLOJİK NÖROGELİŞİMSEL TESTLER
PROJEKTİF TESTLER • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

SİZ BUNUN FARKINDA MISINIZ

Çocuğun kendini en rahat hissedeceği
kendini en iyi ifade edeceği yer evidir.

Çocuğunuzun kendi doğal ortamında
kendini keşfetmesini kolaylaştırın.

EV ZİYARETLERİ

ONLİNE GÖRÜŞME İLE DANIŞMANLIK

İster evinizden, ister farklı şehirlerden

İnternet ortamında kurulan görüntülü bağlantı aracılığıyla
görüştüren bir uygulamadır. Online danışmalık özellikler farklı
şehirlerde yada ülkelerde ikamet eden kişilere seans görüşmesi
yapmayı mümkün kıldığı için öneme sahiptir.

HER ZAMAN YANINIZDA

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni
Kurumumuz̧ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır. Kurumumuz̧ olarak; tarafınıza ürün/hizmet sağlamak amacıyla, alınan bilgiler, iletişime geçilebilmesi için bırakılan kontak bilgileri, e-bültene kayıt olma sırasında paylaşılan bilgiler (ad soyad,kurum adı, e-posta adresi, telefon numarası vb.) ile kişisel veri tanımına giren her türlü verinin aşağıdaki koşullar ve kapsamda Kurumumuz tarafından toplanmakta, kullanmakta, korunmakta, işlenmekte, muhafaza edilmekte, paylaşılmakta, silinmekte ve imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Kurumumuz̧ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin kullanılması ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hizmetlerin tedarikinde sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Kurumumuzun ve Kurumumuz̧ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb hususların takibi amacıyla, insan kaynakları, finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması amacıyla, İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz Kurumumuz̧ ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve Kurumumuzun hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz; Kurumumuz̧’nın ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve bununla sınırlı olmak üzere; Grup şirketleri ve iştiraklerle, şirket hissedarlarımızla ve şirketimiz avukatlarıyla, bağımsız denetçilerle, danışmanlarla, bankalarla, arşivleme ve faturalama şirketleriyle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile, İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz Kurumumuz̧ ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçinde ve yurtdışındaki İş Ortakları ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Kurumumuz̧ olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplanabilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin A ve B maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

A - KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Kurumumuz̧’ya aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6698 sayılı KVKK’nun 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
B - İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, D bendinde yer verilen haklarını ve taleplerini Kurumumuz̧’ya bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla, Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla, Noter vasıtasıyla, Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak aşağıda belirtilen KEP adresine göndererek, kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir. Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.